กฎกติกา เงื่อนไข

close(x)

line worldsup

close(x)

line worldsup